Przyjęta przez Sejm ustawa o tarczy antykryzysowej znowelizowała przepisy kodeksu spółek handlowych. Rozszerzeniu uległy możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

 

Ułatwienia objęły posiedzenia zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych.

 

Zdalne posiedzenia zarządu

Wraz z wejściem w życie przepisów w ramach "Tarczy antykryzysowej" umożliwiono zwoływanie posiedzeń zarządu w trybie zdalnym, przyznając zarządom spółek prawo do obradowania online, o ile umowa/statut spółki nie przewidują inaczej.

 

Zdalne Zgromadzenie Wspólników oraz Zdalne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Możliwe są trybie zdalnym pod warunkiem, że:

 • umowa lub statut spółki nie przewidują inaczej,

 • zarząd spółki (lub inny podmiot, który zwołuje zgromadzenie) podjął decyzję o odbyciu zgromadzenia w trybie zdalnym,

 • uchwalony został regulamin określający zasady udziału w zdalnych zgromadzeniach – w spółkach akcyjnych przez radę nadzorczą, zaś w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie powołano rady nadzorczej, regulamin zgromadzeń zdalnych może zostać przyjęty uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeśli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na jego treść,

 • nie jest konieczna transmisja wideo (z wyjątkiem spółek akcyjnych notowanych na giełdzie)

 

Zdalne posiedzenia rady nadzorczej

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 wprowadziła następujące zasady obradowania rad nadzorczych spółek:

 • możliwość obradowania w trybie zdalnym lub pisemnego podejmowania uchwał w trybie obiegowym, o ile umowa lub statut spółki nie przewidują inaczej,

 • możliwość pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu rady nadzorczej;

 • uchwały podjęte w trybie zdalnym lub pisemnym będą ważne tylko, gdy wszyscy członkowie rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały,

 • ważność uchwał podejmowanych w trybie zdalnym lub pisemnym wymaga udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków rady nadzorczej (o ile umowa lub statut spółki nie rozszerza tych wymagań),

 • zrezygnowano z ograniczeń podejmowania uchwał dotyczących wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, które mogą być podjęte również w sposób zdalny lub pisemny,

 

Zdalne głosowania zgodne z prawem!

Twój wybór ma znaczenie.

Głosowanie z VOTEX - zawsze pod ręką.

DLA FIRM

Głosowanie w sprawie przyjęcia absolutorium dla Prezesa Zarządu.
Głosowanie 1/3
Głosowanie w sprawie przyjęcia absolutorium dla Prezesa Zarządu.

LOGOWANIE

VOTEX - system dla profesjonalistów

Możliwe są trybie zdalnym pod warunkiem, że:

 • umowa lub statut spółki nie przewidują inaczej,

 • zarząd spółki (lub inny podmiot, który zwołuje zgromadzenie) podjął decyzję o odbyciu zgromadzenia w trybie zdalnym,

 • uchwalony został regulamin określający zasady udziału w zdalnych zgromadzeniach – w spółkach akcyjnych przez radę nadzorczą, zaś w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie powołano rady nadzorczej, regulamin zgromadzeń zdalnych może zostać przyjęty uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeśli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na jego treść,

 • nie jest konieczna transmisja wideo (z wyjątkiem spółek akcyjnych notowanych na giełdzie)